ඔබ Subz.lk වෙබ් අඩවියේ ලියාපදිංචි වී , අදහස් (COMMENTS) අවමය 50 ක් වත් සිදු කර අයෙක් නොවන බැවින් පහත සදහන් උපදෙස් පිළිපැද උපසිරැස ලබා ගන්න ..Subz.lk වෙබ් අඩවියේ ලියාපදිංචි වී අදහස් දක්වා උපසිරැස් සැනකින් ලබා ගන්න .
සිංහල උපසිරැස ලබා ගැනීමට මෙතන click කරන්න

උපසිරස Download කිරීමට උපදෙස්
1. ඉහත දැක්වෙන link එක click කරන්න..
2. පසුව තත්පර 5 ක කාලයක් රැදී සිටින්න
3.ඉන් පසු ඔබට SKIP this AD යනුවෙන් සදහන් වේවි.(එය දිස් නොවේ නම් නැවත refresh කරන්න)
4.ඉන් එම SKIP this AD යනුවෙන් සදහන් වන රුපය click කර ආදාල උපසිරැස download කර ගන්න ..