ඔබ Subz.lk වෙබ් අඩවියේ ලියාපදිංචි වී , අදහස් (COMMENTS) අවමය 50 ක් වත් සිදු කර අයෙක් නොවන බැවින් පහත සදහන් උපදෙස් පිළිපැද වීඩියෝ පිටපත ලබා ගන්න ..Subz.lk වෙබ් අඩවියේ ලියාපදිංචි වී අදහස් දක්වා වීඩියෝ පිටපත් සැනකින් ලබා ගන්න .
වීඩියෝ පිටපත ලබා ගැනීමට මෙතන click කරන්න

වීඩියෝ පිටපත Download කිරීමට උපදෙස්
1. ඉහත දැක්වෙන link එක click කරන්න..
2. පසුව තත්පර 5 ක කාලයක් රැදී සිටින්න
3.ඉන් පසු ඔබට SKIP this AD යනුවෙන් සදහන් වේවි.(එය දිස් නොවේ නම් නැවත refresh කරන්න)
4.ඉන් එම SKIP this AD යනුවෙන් සදහන් වන රුපය click කර ආදාල වීඩියෝ පිටපත download කර ගන්න ..