උපසිරැස සම්බන්දයෙන් ඇති වන ගැටළු විසදන ආකාරය

Published March 25th, 2018 by

අපේ උපසිරැසි සම්බන්දයෙන් ඇති වන ගැටළු

උපසිරැස extract කිරීමේ දී ඇති වන පශ්නය

අපගේ උපසිරැස් extract කිරීමේ දී යම් අවස්ථාවකදී පශ්නයක් ඇති උන හොත්

https://extract.me වෙබ් අඩවියට පිවිස අපගෙන් ලබා ගත් උපසිරැස upload කරන්න ..එවිට ඔබට පහත අකාරයේ විදියට අවසානට .srt යනුවෙන් සදහන් වන file එකක් පෙනේවි එය download කරන්න 

 

encoding වල පශ්නය

සමහර අවස්ථා වලදී උපසිරැස වල encoding වල පශ්නයක් ඇති උනාම පහත ආකාරයේ විදියට උපසිරැස දිස් වේවි …

 මේ දෝෂය නිවැරදි කිරීමට 

https://subtitletools.com/convert-text-files-to-utf8-online  වෙත පිවිසෙන්න

ඉන් පසු ඔබේ උපසිරැස upload කරන්න …

ඉන් පසු  නිවැරදිව encode වූ සිංහල උපසිරැස download කරගන්න

 

 

Comments: 0

Search

Login

Not a member?

 • Register
 • or sign up with:

  Updates

  Deewaanapan (2001) Sinhala Subtitle BRRip

  Last updated 04/20/2023

  Tides (2021) Sinhala Subtitle BRRip

  Last updated 10/07/2021

  The Ice Road (2021) Sinhala Subtitle BRRip

  Last updated 09/30/2021

  Jungle Cruise (2021) Sinhala Subtitle BRRip

  Last updated 09/29/2021

  The Marksman (2021) Sinhala Subtitle BRRip

  Last updated 09/27/2021

  Venom (2018) Sinhala Subtitle BRRip

  Last updated 09/17/2021

  F9: The Fast Saga (2021) Sinhala Subtitle BRRip

  Last updated 09/08/2021

  Black Widow (2021) Sinhala Subtitle BRRip

  Last updated 09/06/2021

  Minamata (2020) Sinhala Subtitle BRRip

  Last updated 08/31/2021